logo
Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus O Szpitalu
minus Historia szpitala
minus Dane teleadresowe
 WŁADZE SZPITALA
minus Zarząd
minus Rada Społeczna
minus Organ założycielski
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Regulamin organizacyjny szpitala
minus Struktura organizacyjna szpitala
plus Kliniki, oddziały
plus Zakłady
plus Samodzielne Pracownie
plus Inne komórki organizacyjne działalności podstawowej
plus Poradnie specjalistyczne
plus Administracja
 STATUS PRAWNY
minus Prawne umocowanie szpitala
minus Statut szpitala
 MAJĄTEK
minus Majątek szpitala
minus Zamówienia publiczne
 KONTROLE
minus Ewidencja kontroli
 NABÓR DO PRACY
minus Konkursy
minus Oferty pracy
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Sposób załatwiania spraw
minus Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Zasady udzielania specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych
minus Zasady udzielania świadczeń stacjonarnych
minus Wypisanie ze szpitala
minus Źródła praw pacjenta
minus Ustawa o Prawach Pacjenta
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus Informacja nieudostępniona
minus dokumenty do pobrania
minus Deklaracja dostępności
minus RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ UDSK BIAŁYSTOK
A A A


INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW > Źródła praw pacjenta

Międzynarodowe akty prawne, związane z zagadnieniem praw pacjenta
ONZ


1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r.
2. Deklaracja praw dziecka z 1959 r.
3. Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r.
4. Międzynarodowy pakt praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych z 1966 r.
5. Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania z 1984 r
6. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych – tworzenie międzynarodowych standardów na polu praw człowieka z 1986 r.
7. Konwencja praw dziecka z 1989 r.


MOP


1. Rekomendacja nr 69 z 1944 r dotycząca opieki medycznej
2. Konwencja nr 102 z 1956 r. dotycząca usług socjalnych dla pracowników
3. Konwencja nr 118 z 1962 r. dotycząca równości traktowania własnych i obcych obywateli w dziedzinie zabezpieczenia socjalnego
4. Konwencja nr 121 z 1964 r. dotycząca świadczeń w razie wypadków i przy pracy i chorób zawodowych
5. Konwencja nr 130 z 1969 r. dotycząca opieki lekarskiej i zasiłków chorobowych
6. Konwencja nr 161 z 1985 r. dotycząca pracowniczej służby zdrowia

RADA EUROPY
1. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r.
2. Europejska karta społeczna z 1961 r.
3. Konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu z 1987 r.
4. Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w kontekście zastosowań biologii i medycyny z 1997 r.
5. Rekomendacja 818 (1977) Zgromadzenia Parlamentarnego dotycząca sytuacji osób psychicznie chorych

 

Krajowe akty prawne, związane z zagadnieniem praw pacjenta

1. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)
2. USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza. Dz.U. z 2002, Nr  21 poz. 204 z późn. zm.
3. USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy Dz.U. z 1997, Nr. 96 poz. 593 z późn. zm.
4. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r., Nr. 112, poz. 654 z późn. zm.)
5. USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich. Dz.U. z 1989, Nr. 30, poz. 158 z późn. zm.
6. USTAWA z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz.U. z 2001, Nr. 113, poz.1207 z późn. zm.
7. USTAWA z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Dz.U.z 1993, Nr. 17, poz. 78 z późn. zm.
8. USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dz.U. z 2002, Nr. 147, poz. 1231 z późn. zm.
9. USTAWA z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Dz.U. z 1997, Nr. 75, poz. 468 z późn. zm.
10. USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Dz.U. z 1996, Nr. 10, poz. 55 z późn. zm.
11. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach. Dz.U. z 2001, Nr. 126, poz. 1384 z późn. zm.
12. USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Dz.U. z 1995, Nr. 138, poz. 682 z późn. zm.
13. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r., Nr. 164, poz. 1027 z późn. zm.)
14. USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Dz.U. z 1994, Nr. 111, poz. 535 z późn. zm.
15. USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dz.U. z 1999, Nr. 60, poz. 636 z późn. zm.
16. DEKRET z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych. Dz.U. z 1947, Nr. 27, poz. 104 z późn. zm.
17. USTAWA z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia. Dz.U. z 1950, Nr. 36, poz. 332 z późn. zm.
18. USTAWA z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera. Dz.U. z 1950, Nr. 36, poz. 336 z późn. zm.
19. USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Dz.U. z 2001, Nr. 57, poz. 602 z późn. zm.
20. USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położonych Dz.U. z 1991, Nr. 41, poz. 178 z późn. zm.
21. USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej. Dz.U. z 2001, Nr. 100, poz. 1083 z późn. zm.
22. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11.05.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych. Dz. U. z 1999 r., Nr 47, poz.480).
23. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 z późń zm.).


Ilość odwiedzin: 11045
Nazwa dokumentu: Źródła praw pacjenta
Podmiot udostępniający: Sekcja ds. Organizacyjno-Prawnych
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Korolczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Korolczuk
Osoba, która wprowadzała dane: Eliza Bilewicz-Roszkowska
Data wytworzenia informacji: 2012-04-12 10:39:00
Data udostępnienia informacji: 2012-04-12 13:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-19 12:42:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner